Različica veljavna od 13.8.2020.
 

Splošni pogoji uporabe »Moj DPD« (»My DPD«)


1. člen: Pravno obvestilo

Izdajatelj:
GeoPost SA
Nanterre Trade and Companies Reg. št. 340 012 392
Osnovni kapital: 701.573.487 EUR
26 rue Guynemer, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francija
Vodja objav: Jean-Claude Sonet
Kontaktni podatki: +33 1 41 33 90 00 - [email protected]

Gostitelj:
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1,148 00 Prague – Chodov, Czech Republic
Kontaktni podatki: +420603603431 - http://t-mobile.cz/


2. člen: Namen splošnih pogojev uporabe

Splošni pogoji uporabe urejajo dostop do in uporabo spletne strani https://www.dpdgroup.com/si/MyDPD in aplikacije »mojDPD« ter določajo pogoje, ki urejajo Uporabnikovo uporabo Spletnega mesta in Aplikacije.

Splošni pogoji uporabe določajo splošna načela, ki urejajo dostop do Storitev. Določene Storitve urejajo tudi Posebni pogoji uporabe. V tem primeru Posebni pogoji uporabe dopolnjujejo Splošne pogoje uporabe.


3. člen: Definicije

»Aplikacija« pomeni aplikativno programsko opremo »mojDPD«, ki se lahko zažene z uporabo iOS, Android ali Windows in ki omogoča dostop do storitev.

»Komentarji«: so izjave, ki jih objavijo Uporabniki in opisujejo kakovost storitve, ki jo zagotavlja GeoPost ali katera od njegovih hčerinskih družb.

»Splošni pogoji uporabe« ali »SPU«: so pogoji uporabe za Spletno mesto in Aplikacijo.

»Posebni pogoji uporabe«: so splošni prodajni pogoji ali katerikoli drug pogodbeni dokument, ki se posebej nanaša na vsako storitev, do katere lahko dostopate iz Spletnega mesta in Aplikacije.

»Piškotki«: piškotek je besedilna datoteka, ki jo Uporabnikov spletni brskalnik shrani v posebno področje trdega diska njegovega Terminala, ob obisku spletnega mesta. Njegovemu Izdajatelju omogoča, da identificira Terminal, na katerem je shranjen v času njegove veljavnosti in zabeleži določene podatke o dejavnosti Uporabnika v brskalniku, zlasti  z namenom poenostavitve navigacije Uporabnika na spletnih mestih ali aplikacijah ali zato, da mu ponudi vsebino, ki ustreza njegovim interesom.

»Osebni podatki«: so podatki o vsakem Uporabniku, ki je posameznik.

»Izdajatelj«: pomeni GeoPost.

 »GeoPost«: je GeoPost SA, francoska  družba (delniška družba) z osnovnim kapitalom v višini 701.573.487 EUR, katere sedež se nahaja na 26 rue Guynemer, Issy-les-Moulineaux in je registrirana v Nanterre Trade and Companies Register pod številko 340 012 392.

»GeoPost Network«: skupno pomeni GeoPost, njene hčerinske družbe (ki med drugim uporabljajo blagovne znamke DPD, SEUR, Chronopost) in ponudnike storitev, ki sodelujejo pri izvajanju Storitve.

»Storitve«: trenutna različica vseh storitev, ki se zagotavljajo Uporabniku, do katerih je mogoče dostopati prek Spletnega mesta ali Aplikacije in tudi njihove morebitne spremembe.

 »Spletno mesto« je spletna stran, do katere je mogoče dostopati preko naslednjega URL-ja: https://www.dpdgroup.com/si/MyDPD, ali katerega koli drugega URL-ja, ki zamenja tega.

»Terminal(i)«: pomeni opremo (računalnik, telefon, tablični računalnik itd.), ki jo Uporabnik uporablja za dostop do Spletnega mesta in uporabo storitev.

»Uporabnik«: vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče eno ali več strani Spletnega mesta.


4. člen: Sprejem in spremembe SPU

Dostop do in uporaba Spletnega mesta in Aplikacije zahtevata sprejetje in upoštevanje teh Splošnih pogojev uporabe.

Ne glede na tehnične načine dostopa in uporabljene Terminale, se, v primeru navigacije po Spletnem mestu in uporabo Aplikacije, za uporabnika šteje, da je seznanjen s SPU in da je brez pridržkov sprejel vse določbe teh SPU.

V obsegu kot je potrebno, se ti SPU  uporabljajo tudi za vsako spremembo ali razširitev Spletnega mesta in Aplikacije v sedanjih ali prihodnjih družbenih in/ali omrežjih skupnostih.
Izdajatelj in njegove hčerinske družbe lahko kadarkoli spremenijo SPU, saj so Spletno mesto, Aplikacija in Storitve lahko predmet sprememb in modifikacij, zlasti z zagotavljanjem novih funkcionalnosti ali z brisanjem ali spreminjanjem določenih funkcionalnosti. Zato je pred navigacijo po Spletnem mestu priporočljivo, da Uporabnik pregleda najnovejšo različico SPU, ki jo je mogoče kadarkoli pregledati na Spletnem mestu in v Aplikaciji. Uporabnikova nadaljnja uporaba Spletnega mesta in Aplikacije po objavi nove različice SPU pomeni, da se Uporabnik s spremembami strinja. 

Če se Uporabnik ne strinja s SPU, mora zapustiti Spletno mesto ali Aplikacijo in prenehati uporabljati vse Storitve.


5. člen: Dostop do Spletnega mesta, Aplikacije in Storitev

Vsak Uporabnik, ki ima Terminal z dostopom do interneta, lahko brezplačno dostopa do Spletnega mesta in Aplikacije. Vse stroške, nastale zaradi dostopa do Spletnega mesta in Aplikacije,, ne glede na to, ali so to stroški strojne opreme, programske opreme ali dostopa do interneta, nosi izključno Uporabnik.

Izdajatelj daje Uporabniku osebno licenco za uporabo Aplikacije. Licenca je ne izključna, preklicna, neprenosljiva in brezplačna. Uporabniku omogoča pridobivanje informacij in dostop do Storitev za lastne potrebe, izključujoč katere koli druge namene.

Licenca se podeljuje za ves svet in za nedoločen čas. Izdajatelj ga lahko odpove po svoji presoji brez predhodnega obvestila.

Da lahko Uporabnik uporablja določene storitve (bodisi brezplačno bodisi na osnovi plačila), mora ustvariti osebni račun po naslednjem postopku:

 • Kliknite na povezavo »Ustvari račun« in sledite vsem korakom, potrebnim za ustvarjanje osebnega računa;
 • Potrdite nastanek začasnega računa in se strinjajte, da boste prejeli potrditveno e-pošto na vneseni e-poštni naslov;
 • Kliknite povezavo v prejeti potrditveni e-pošti, ki vas bo preusmerila na stran za prijavo na Spletnem mestu;
 • Povežite se z osebnim računom tako, da vnesete svojo prijavo in geslo.

Uporabnik mora zagotoviti in vzdrževati točne, popolne in aktualne informacije ter jih redno posodabljati. Če tega ne storiti, Uporabnikova registracija ne bo veljavna in si Izdajatelj  pridržuje pravico do sprejetja kakršnega koli ukrepa, ki je po njegovem mnenju potreben za trajno ali začasno prekinitev dostopa do ustreznih Storitev.

Pred potrditvijo registracije mora Uporabnik skrbno prebrati SPU in, če je to potrebno, Posebne pogoje uporabe, ki veljajo za Storitve, ki jih želi uporabljati.

Uporabnik mora varovati Izdajatelja pred kakršnokoli nezakonito, neustrezno in/ali nepooblaščeno uporabo informacij, do katerih je možno dostopati preko Spletnega mesta in Aplikacije.

Za informacije, ki jih Izdajatelj pridobi preko vaše uporabe Spletnega mesta, bodisi v postopku registracije bodisi kako drugače, velja Izdajateljev pravilnik o zasebnosti.

 
6. člen: Intelektualna lastnina
 
Izdajatelj je ustvarjalec Spletnega mesta in Aplikacije, ki je zaščitena z veljavno zakonodajo s področja intelektualne lastnine.

Spletno mesto in Aplikacija kot celota ter vsak njun element, ki ga sestavljajo predvsem besedila, risbe, ilustracije, logotipi, animirane in neanimirane slike, baze podatkov in slike so izključna last Izdajatelja, ki je edini pooblaščen za uveljavitev pravic intelektualne lastnine v zvezi z njim.

V skladu s tem Uporabnik ne sme sodelovati pri dejanjih iz naslednjega neizčrpnega seznama dejanj: neposredno ali posredno prenesti, pridobivati, shranjevati, uporabljati, reproducirati, prodajati, razkrivati, razstavljati, distribuirati, prilagajati in/ali izposojati vsebine Storitev, ki jih varuje pravo intelektualne lastnine, na kateremkoli mediju, na kakršenkoli način in v kakršnikoli obliki brez izrecne odobritve Izdajatelja in/ali njegovih partnerjev.

Izdajatelj ima v lasti več registriranih blagovnih znamk. Uporabniku ni dodeljena nobena licenca ali druga pravica do uporabe teh blagovnih znamk ali katerekoli druge, ki je sestavni del Spletnega mesta in Aplikacije.

Uporabnik prav tako ne bo vnašal podatkov na Spletno mesto in na Aplikacijo, ki bodo ali bi lahko spreminjali vsebino ali videz podatkov, predstavitev ali organizacijo Spletnega mesta in Aplikacije ali del, prikazanih na Spletnem mestu in na Aplikaciji, z uporabo kateregakoli postopka.

Vsaka uporaba blagovnih znamk, imen podjetij, trgovskih imen in drugih razlikovalnih znakov Izdajatelja in/ali njegovih partnerjev in/ali hčerinskih družb je, brez dovoljenja imetnikov pravic, prepovedana. Vsaka reprodukcija ali prikaz celotnega ali dela Spletnega mesta in/ali Aplikacije ali kateregakoli njegovega dela v celoti ali delno, z uporabo kateregakoli procesa, brez izrecnega predhodnega dovoljenja izdajatelja, je strogo prepovedana in pomeni kršitev.

Spletno mesto in Aplikacija omogočata Uporabnikom, da objavljajo Komentarje. Posledično vsak Uporabnik Izdajatelju brezplačno podeljuje ne ekskluzivno pravico do prikazovanja, reproduciranja, prenosa in distribucije objavljenih komentarjev, neposredno ali prek pooblaščene tretje osebe, po vsem svetu in na kateremkoli mediju za obdobje petih let.

 
7. člen: Odgovornost
 
Odgovornosti/obveznosti Uporabnika
Uporabnik je izključno odgovoren za strojno in programsko opremo, ki je potrebna za dostop do Spletnega mesta, Aplikacije ali Storitev in je tako izključno odgovoren za pravilno delovanje svoje opreme in dostopa do interneta. Posledično je Uporabnik odgovoren za sprejemanje vseh ustreznih ukrepov za zaščito svojih podatkov, računalniških sistemov in/ali programske opreme pred možnimi okužbami z virusi. Uporabnik je izključno odgovoren za svojo uporabo Spletnega mesta in/ali Storitev.

Spletno mesto in Aplikacija omogočata uporabnikom, da objavljajo Komentarje o kakovosti zahtevanih storitev. Uporabnik se obvezuje, da bo pri objavljanju Komentarjev spoštoval veljavne zakone in da se bo vzdržal nesramnih, žaljivih, zaničujočih, ponižujočih, obrekljivih, klevetniških, nasilnih, diskriminatornih, rasističnih ali ksenofobičnih izjav. Izdajatelj si pridržuje pravico, da takoj izbriše komentarje, ki jih objavijo Uporabniki, vnaprej in po objavi, in si pridržuje pravico, da njihovo objavo zavrne brez utemeljitve in da, če je to potrebno, začne ustrezne sodne postopke.

Uporabnik soglaša, da bo poravnal, branil in varoval Izdajatelja in njegove hčerinske družbe ter njihove uslužbence, direktorje, lastnike, zaposlene, zastopnike, ponudnike informacij in dajalce licence (skupaj "oškodovane stranke") pred vsemi zahtevki, odgovornostmi in izgubami, ukrepi, tožbami, stroški in izdatki (vključno s honorarji odvetnikov), ki izhajajo ali so nastale zaradi kakršnekoli kršitve teh SPU s strani Uporabnika in/ali Komentarjev objavljenih z njegove stani.

Odgovornosti/obveznosti Izdajatelja

Izdajatelj si bo v mejah razuma prizadeval zagotoviti, da bodo informacije, dostopne prek Spletnega mesta in Aplikacije, točne in posodobljene. Vendar Izdajatelj nikakor ne jamči, da so takšne informacije točne, popolne in posodobljene. Izdajatelj ne jamči izrecno ali implicitno, da so informacije in podatki, ki se pojavljajo na celotnem ali delu Spletnega mesta, ustrezni, točni in posodobljeni.

Izdajatelj bo sprejel vse razumne ukrepe, s katerimi bo zagotovil visoko kakovosten dostop do Spletnega mesta, Aplikacije in/ali Storitev. Spletno mesto in Aplikacija sta dostopna 24 ur na dan, 7 dni na teden, razen v primeru višje sile ali dogodka, ki je zunaj nadzora Izdajatelja in v primeru morebitnih okvar in vzdrževanja, potrebnega za pravilno delovanje Spletnega mesta in Aplikacije.

Ob upoštevanju veljavnih zakonov in predpisov Izdajatelj v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno izgubo, ki bi nastala zaradi obiska ali uporabe Spletnega mesta in/ali Aplikacije, ne glede na vzrok, izvor, naravo in posledice tega. Poleg tega Izdajatelj v nobenem primeru ni odgovoren za kakršnokoli motnjo omrežja in/ali strežnikov ali za kateri koli drug dogodek, ki je zunaj njegovega nadzora, ki bi lahko preprečil ali omejil dostop do Spletnega mesta in/ali Aplikacije in/ali Storitev. Izdajatelj si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila prekine, začasno prekine ali spremeni dostop do celotnega ali dela Spletnega mesta in/ali Aplikacije in/ali Storitev zaradi izvajanja vzdrževanja ali iz kateregakoli drugega razloga, brez da bi takšna prekinitev povzročila obveznost plačila odškodnine.
 
8. člen: Hiperpovezave
 
Spletno mesto in/ali Aplikacija lahko vsebuje hiperpovezave na druga spletna mesta nad katerimi Izdajatelj nima nadzora. Kljub temu, da Izdajatelj preveri hiperpovezave, preden jih vključi v svojo spletno stran, Izdajatelj ne nosi nikakršne odgovornosti za vsebino takšnih spletnih mest in morebitnih posodobitev teh spletnih mest.

Izdajatelj dovoljuje hiperpovezave do katerekoli strani ali dokumenta na svojih spletnih straneh, če se takšne povezave ne dodajajo v komercialne ali oglaševalske namene. Hiperpovezave se lahko dodajo le, če je skrbnik Spletnega mesta o tem vnaprej obveščen. To pooblastilo očitno izključuje spletna mesta, ki vsebujejo nezakonite, nasilne, prepirljive, pornografske, ksenofobične informacije ali informacije, ki jih je mogoče šteti za žaljive. Nazadnje si Izdajatelj pridržuje pravico, da kadarkoli izbriše kakršno koli hiperpovezavo na svojem Spletnem mestu, za katero meni, da ni skladna z njegovo uredniško politiko.


9. člen: Uporaba in upravljanje Piškotkov
 
Izdajatelj uporablja Piškotke, da Uporabnikom zagotovi optimalno izkušnjo, prilagojeno njihovim osebnim željam. Uporaba Piškotkov s strani izdajatelja pomeni, da Uporabnikom ni treba ponovno vnašati istih podatkov vsakič, ko obiščejo Spletno mesto. Piškotki se uporabljajo tudi za optimizacijo delovanja spletne strani.

Spletna stran uporablja Piškotke za merjenje obiskanosti, spremljanje navigacije in za namene določanja geografske lokacije. Piškotki so shranjeni na celotnem Spletnem mestu, njegovi mobilni različici in mobilni aplikaciji, ki je z njimi povezana, če so:
 • Geolokacijski Piškotki uporabljeni samo za identifikacijo države Uporabnika, kar omogoči Izdajatelju, da izvaja Storitve, ki so na voljo, pod najboljšimi možnimi pogoji.
 • Piškotki za merjenje obiskanosti in za spremljanje navigacije zbirajo anonimne statistične podatke o prometu na spletnem mestu in prijavah z namenom izboljšati njihovo enostavnost uporabe.
Uporabniki lahko te Piškotke onemogočijo v zavihku »Upravljanje shranjevanja in branja piškotkov«.

Piškotki, ki jih neposredno ali posredno shranjuje Izdajatelj, ostanejo veljavni največ za obdobje 13 mesecev. Uporabnikovo soglasje bo ponovno zahtevano ob koncu tega obdobja, s prikazom pasice za informacije.

V primeru Piškotkov, ki Izdajatelju omogočajo nadzorovati uporabniško navigacijo in zbiranje statistike prometa:
 • Te Piškotke lahko sprejmete ali zavrnete neposredno na strani navedeni spodaj:
« http://www.xiti.com/fr/optout.aspx »
 
Prav tako lahko onemogočite vse vrste Piškotkov iz vašega spletnega brskalnika ali v primeru Piškotkov za namene oglaševanja, ki jih shranjujejo strani tretjih strank, to naredite neposredno iz platforme YourOnlineChoices:
 
 • Iz spletnega brskalnika:
  • Internet Explorer:
 • V zgornjem delu okna brskalnika kliknite »Orodja« in izberite »Internetne možnosti«.
 • V oknu »Možnosti« kliknite zavihek »Zasebnost«.
 • Če želite onemogočiti piškotke, premaknite kurzor na vrh, da blokirate vse piškotke.
  • Firefox:
 • V meniju brskalnika kliknite »Orodja« in izberite »Možnosti«.
 • Kliknite zavihek »Zasebnost«.
 • Če želite onemogočiti piškotke, odprite polje »Sprejmi piškotke iz te strani« in ga izključite.
  • Google Chrome:
 • V orodni vrstici brskalnika kliknite gumb Chromovega menija.
 • Izberite možnost »Nastavitve«.
 • Kliknite »Pokaži napredne nastavitve«.
 • V razdelku »Zasebnost« kliknite gumb »Nastavitve vsebine, piškotki in podatki spletnega mesta«. Pojavila se bo možnost brisanja vseh piškotkov ali brisanja enega po enega. 
  • Safari:
 • Pojdite na »Nastavitve« > »Safari« > »Izbriši piškotke in podatke«.
  • Opera:
 • Pojdite na »Nastavitve« > »Napredno« >  »Piškotki«.

Za dodatne informacije:
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
 

10. člen: Odnosi s partnerji in oglaševalci

 

Kakršnokoli trgovinsko razmerje katerekoli vrste, v katerega bi vstopil Uporabnik kot rezultat uporabe Storitev s partnerji ali oglaševalci Izdajatelja, ki oglašujejo v Storitvah, je sklenjeno neposredno s takšnimi partnerji in oglaševalci, brez da bi Izdajatelj bil stranka v teh razmerjih. Zato Izdajatelj ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, ki jo lahko Uporabnik utrpi zaradi njegovega razmerja s partnerji Izdajatelja ali z oglaševalci.
 

 

11. člen: Ostalo

 

Če pristojni organi razveljavijo katerokoli določbo teh SPU, ostala določila iz tega razloga ne bodo razveljavljena.

Dejstvo, da Izdajatelj ne uveljavlja nobene od teh pravic v okviru teh SPU, ne pomeni odpovedi pravici do uveljavljanja teh pravic.

Če imajo Uporabniki kakršnakoli vprašanja ali pomisleke v zvezi s temi SPU ali Spletnim mestom in Aplikacijo, lahko Izdajatelja obvestijo na naslednji način: s pošiljanjem e-pošte na naslov: [email protected]
 

 

12. člen: Pristojnost in zakonodaja

Ti pogoji uporabe se presojajo po pravu Republike Slovenije.

Stranke se strinjajo, da bodo vse morebitne spore reševale sporazumno, v nasprotnem primeru za reševanje sporov določajo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.