GTC's

Algemene Gebruiksvoorwaarden van "myDPD"

Artikel 1: Juridische mededeling

Uitgever:

GeoPost SA
Ingeschreven in het Handelsregister van Nanterre onder nummer 340 012 392
Aandelenkapitaal: € 701.573.487
26 rue Guynemer, 92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrijk
Directeur Communicatie: Jean-Claude Sonet
Contactgegevens: +33 1 41 33 90 00 - [email protected]


Host:

T-Mobile Czech Republic a.s.
TomíĨkova 2144/1,148 00 Praag – Chodov, Tsjechië
Contactgegevens: +420603603431 – http://t-mobile.cz/


Artikel 2: Doel van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de website https://dpdgroup.com/nl/mydpd/ en de myDPD-applicatie, en omschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Website en de Applicatie door de Gebruiker.

                Deze bevatten de algemene beginselen voor toegang tot de Diensten. Op bepaalde Diensten zijn ook Bijzondere Voorwaarden van toepassing. In dat geval vormen de Bijzondere Voorwaarden een aanvulling op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.


Artikel 3: Definities

"Applicatie": de myDPD-softwareapplicatie die in combinatie met iOS, Android of Windows kan worden uitgevoerd en toegang geeft tot de Diensten.

"Opmerking(en)": berichten van Gebruikers met betrekking tot de kwaliteit van de door GeoPost of een van haar dochtermaatschappijen verleende dienst.

"Algemene Gebruiksvoorwaarden" of "AG": deze gebruiksvoorwaarden voor de Website en de Applicatie.

"Bijzondere Voorwaarden": de algemene verkoopvoorwaarden of andere contractuele documenten die specifiek van toepassing zijn op elke Dienst die via de Website (en de Applicatie) toegankelijk is.

"Cookies": een Cookie is een tekstbestand dat door de webbrowser van de Gebruiker in een daaraan toegewezen deel van de harde schijf van de Terminal van de Gebruiker wordt opgeslagen wanneer de Gebruiker een website bezoekt. Hierdoor kan de uitgever ervan zolang de Cookie actief is de Terminal waarop deze opgeslagen is identificeren en bepaalde informatie registreren over de internetactiviteiten van de Gebruiker, met name om het navigeren door de Gebruiker op websites of applicaties te vereenvoudigen of de Gebruiker content aan te bieden die aansluit bij zijn interesses.

"Persoonsgegevens": gegevens over een Gebruiker die een natuurlijk persoon is.

"Uitgever": GeoPost.

"GeoPost": GeoPost SA, een Franse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (société anonyme) met een aandelenkapitaal van € 701.573.487, gevestigd aan de 26 rue Guynemer te Issy-les-Moulineaux, en ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 340 012 392.

"GeoPost Network": GeoPost tezamen met haar dochtermaatschappijen (o.a. handelend onder de merknamen DPD, SEUR, Chronopost) en de bij het verlenen van de Dienst betrokken dienstverleners.

"Diensten": de huidige versie van alle aan Gebruikers verleende diensten die via de Website of de Applicatie toegankelijk zijn, en alle wijzigingen daarin.

"Website": de via de URL: https://dpdgroup.com/nl/mydpd/ of een eventuele vervangende URL toegankelijke website.

"Terminal(s)": de apparatuur (computer, telefoon, tablet, enz.) waarvan de Gebruiker gebruik maakt om toegang te verkrijgen tot de Website en gebruik te maken van de Diensten.

"Gebruiker": een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een of meer pagina's van de Website bezoekt.

Artikel 4: Aanvaarding en wijzigingen in de AG

Voor toegang tot en het gebruik van de Website (en de Applicatie) is aanvaarding en naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden vereist.
Ongeacht de technische middelen waarmee toegang wordt verkregen en Terminals die gebruikt worden, wordt de Gebruiker door het bekijken van de Website en gebruikmaking van de Applicatie geacht bekend te zijn met deze AG en alle bepalingen daarvan onvoorwaardelijk te aanvaarden.
Voor zover nodig zijn deze AG van toepassing op alle versies en uitbreidingen van de Website en de Applicatie op bestaande of toekomstige sociale en/of gedeelde netwerken.

De Uitgever en haar dochtermaatschappijen kunnen de AG te allen tijde wijzigen op grond van het feit dat de Website, de Applicatie en de Diensten aan wijzigingen onderhevig zijn en eventueel aanpassing behoeven, met name door het beschikbaar maken van nieuwe functionaliteiten of het verwijderen of wijzigen van bepaalde functionaliteiten. Voordat deze van de Website gebruik maakt, wordt de Gebruiker derhalve geadviseerd de meest recente versie van de AG te raadplegen; deze AG kunnen te allen tijde op de Website en in de Applicatie worden ingezien. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de AG, dient deze de Website of de Applicatie te verlaten en elk gebruik van de Diensten te staken.

Artikel 5: Toegang tot de Website, Applicatie en Diensten

Elke Gebruiker die een Terminal heeft waarmee toegang tot internet kan worden verkregen kan zich kosteloos toegang tot de Website en de Applicatie verschaffen. Alle aan de toegang tot de Website en de Applicatie verbonden kosten, zoals de kosten van hardware, software of een internetaansluiting zijn geheel voor rekening van de Gebruiker.

De Uitgever verleent de Gebruiker een persoonlijke licentie voor het gebruik van de Applicatie. Het betreft een niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare en kosteloze licentie. De licentie stelt de Gebruiker in staat met uitsluiting van elk ander doel voor eigen gebruik informatie in te winnen en toegang tot de Diensten te verkrijgen.

Deze licentie is wereldwijd geldig en wordt voor onbepaalde tijd verleend. De Uitgever kan de licentie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving intrekken.

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde (gratis danwel betaalde) Diensten dient de Gebruiker een persoonlijk account aan te maken door onderstaande procedure te volgen:

 • Klik op "Account aanmaken" en volg alle stappen die voor het aanmaken van een persoonlijk account vereist zijn;

 • Bevestig dat een tijdelijk account is aangemaakt en ga akkoord met ontvangst van een bevestigingse-mail op het ingevoerde e-mailadres;

 • Klik op de link in de ontvangen bevestigingse-mail, die naar de inlogpagina van de Website doorverwijst;

 • Ga naar het persoonlijk account door de inlognaam en het wachtwoord in te voeren.


De Gebruiker dient correcte, volledige en actuele informatie te verstrekken en erop toe te zien dat deze correct, volledig en actueel blijft, en deze regelmatig bij te werken. Indien de Gebruiker dit nalaat, is de registratie ongeldig en behoudt de Uitgever zich het recht voor alle noodzakelijk geachte maatregelen te nemen om de toegang van de Gebruiker tot de desbetreffende Dienst(en) tijdelijk of permanent op te schorten.

Voorafgaand aan het bevestigen van diens registratie dient de Gebruiker de AG en, indien van toepassing, de Bijzondere Voorwaarden die op de Dienst(en) waarvan deze gebruik wenst te maken van toepassing zijn zorgvuldig te lezen.

De Gebruiker vrijwaart de Uitgever voor alle onrechtmatige, niet-conforme en/of onbevoegde gebruikmaking van de informatie waartoe de Website en de Applicatie toegang geven.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De Uitgever is de maker van de Website en de Applicatie. Deze werken worden beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom.

De Uitgever is de enige eigenaar van de Website en de Applicatie als geheel, en elk element daarvan, met name teksten, tekeningen, illustraties, logo's, bewegende en niet-bewegende beelden, databanken en afbeeldingen, en is bij uitsluiting bevoegd de daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten uit te oefenen.

Dienovereenkomstig is het de Gebruiker verboden zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de Uitgever en/of haar partners de op onderstaande niet-limitatieve lijst vermelde handelingen te verrichten: de door wetgeving inzake intellectueel eigendom beschermde content of de Diensten direct of indirect downloaden, extraheren, opslaan, gebruiken, reproduceren, verkopen, openbaar maken, aanpassen en/of lenen, op welk medium dan ook, op welke wijze en in welke vorm dan ook.

De Uitgever is eigenaar van verscheidene geregistreerde handelsmerken. Aan de Gebruiker wordt geen licentie of ander gebruiksrecht op deze handelsmerken verstrekt, noch op andere handelsmerken die deel uitmaken van de Website en de Applicatie.

De Gebruiker mag op geen enkele wijze data op de Website en in de Applicatie invoeren die de content of het uiterlijk van de gegevens, de presentatie of organisatie van de Website en de Applicatie of de op de Website en in de Applicatie getoonde werken (zouden kunnen) wijzigen.

Elk gebruik van de handelsmerken, bedrijfsnamen, handelsnamen en andere onderscheidende tekens van de Uitgever en/of haar partners en/of dochtermaatschappijen zonder toestemming van de houders van die rechten is verboden. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of vertoning, op welke wijze dan ook, van de Website en/of de Applicatie, of een onderdeel daarvan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Uitgever is strikt verboden en geldt als een inbreuk.

De Website en de Applicatie bieden Gebruikers de mogelijkheid Opmerkingen te plaatsen. Elke Gebruiker verleent de Uitgever derhalve gratis een niet-exclusief recht de geplaatste Opmerkingen gedurende een termijn van vijf jaar rechtstreeks of via een gemachtigde derde te vertonen, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, openbaar te maken en te verspreiden, waar ook ter wereld en via welk medium dan ook.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de Gebruiker
De Gebruiker is bij uitsluiting verantwoordelijk voor de hardware en de software die vereist is om de Website, de Applicatie of de Diensten te bekijken of te gebruiken, en de Gebruiker is derhalve bij uitsluiting verantwoordelijk voor het behoorlijk functioneren van zijn apparatuur en internetverbinding. De Gebruiker is derhalve verantwoordelijk voor het nemen van alle geëigende maatregelen ter bescherming van zijn data, computersystemen en/of software tegen mogelijke besmetting met virussen. De Gebruiker is bij uitsluiting aansprakelijk voor zijn gebruik van de Website en/of de Diensten.

De Website en de Applicatie bieden Gebruikers tevens de mogelijkheid Opmerkingen te plaatsen over de kwaliteit van de gevraagde Diensten. De Gebruiker verplicht zich bij het plaatsen van Opmerkingen de geldende wetgeving na te leven, en geen aanstootgevende, beledigende, kleinerende, vernederende, lasterlijke, gewelddadige, discriminerende, racistische of xenofobe uitspraken te doen. De Uitgever behoudt zich het recht voor de door Gebruikers geplaatste opmerkingen vooraf of achteraf te modereren, en behoudt zich het recht voor om deze – zonder opgaaf van redenen – niet te plaatsen, en indien nodig alle vereiste juridische stappen te ondernemen.

De Gebruiker vrijwaart de Uitgever voor verhaal, vorderingen of tegen haar ingestelde procedures op gronden die aan de door de Gebruiker geplaatste Opmerking(en) te wijten zijn.

Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de Uitgever
De Uitgever zal zich in redelijkheid inspannen om erop toe te zien dat de via de Website en de Applicatie toegankelijke informatie correct en actueel is. De Uitgever garandeert echter op geen enkele wijze dat die informatie correct, volledig en actueel is. De Uitgever geeft geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie dat de informatie en data op de Website of op een deel daarvan relevant, correct en actueel zijn.

De Uitgever neemt alle redelijke maatregelen die zij tot haar beschikking heeft om te zorgen voor een hoogwaardige toegankelijkheid van de Website, de Applicatie en/of de Diensten. De Website en de Applicatie zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht of gebeurtenissen waar de Uitgever geen invloed op heeft, en behoudens mogelijke storingen en onderhoud dat noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de Website en de Applicatie naar behoren functioneren.

Behoudens toepasselijke wet- en regelgeving is de Uitgever, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen daarvan, in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het bezoeken of gebruik van de Website en/of de Applicatie. Daarnaast is de Uitgever in geen geval aansprakelijk voor storingen in het netwerk en/of van de servers, of voor een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft, waardoor de toegang tot de Website en/of de Applicatie en/of de Diensten verhinderd wordt of verslechtert. De Uitgever behoudt zich het recht voor de toegang tot (een gedeelte van) de Website en/of de Applicatie en/of de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, tijdelijk op te schorten of aan te passen voor het uitvoeren van onderhoud of om een andere reden, zonder dat door die onderbreking een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 8: Hyperlinks

De Website en/of de Applicatie kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarop de Uitgever geen invloed heeft. Ondanks de door de Uitgever voorafgaand aan het plaatsen van die hyperlinks op haar website uitgevoerde controles, wijst zij elke aansprakelijkheid voor de content van die websites, alsmede voor eventuele updates daarvan, af.

De Uitgever staat op elke pagina en in elk document op haar website hyperlinks toe, mits die links niet voor commerciële doeleinden of reclamedoeleinden worden toegevoegd. Hyperlinks mogen uitsluitend worden toegevoegd indien de webmaster van de Website daarvan vooraf in kennis is gesteld. Deze machtiging wordt uiteraard niet verleend voor sites met informatie die illegaal, gewelddadig, suggestief, pornografisch of xenofoob van aard is of waarschijnlijk als beledigend aangemerkt zal worden. Ten slotte behoudt de Uitgever zich het recht voor elke hyperlink naar haar Website te allen tijde te verwijderen die zij niet in overeenstemming met haar redactiebeleid acht.

Artikel 9: Gebruik en beheer van Cookies

De Uitgever maakt gebruik van Cookies om Gebruikers een optimale ervaring te bieden, die aan hun eigen voorkeuren is aangepast. Het gebruik van Cookies door de Uitgever betekent dat Gebruikers niet steeds dezelfde informatie hoeven in te voeren wanneer zij de Website bezoeken. Cookies worden ook gebruikt om de prestaties van de website te optimaliseren.

De Website maakt gebruik van Cookies om het aantal bezoekers te meten, surfgedrag te bekijken en voor localisatiedoeleinden. Deze Cookies worden – voor zover van toepassing – overal op de gehele Website, op de mobiele versie daarvan en op de bijbehorende mobiele applicatie opgeslagen:
 • Geolocatie-Cookies worden uitsluitend gebruikt om het land van de Gebruiker te bepalen zodat de Uitgever de aangeboden diensten onder de best mogelijke voorwaarden kan verlenen.
 • Cookies voor het bijhouden van bezoekersaantallen en surfgedrag verzamelen anonieme statistische gegevens over het verkeer naar de Website en de applicaties, om het gebruiksgemak ervan te verbeteren.
Gebruikers kunnen deze Cookies uitschakelen in het tabblad "Beheren opslag en lezen van Cookies".

Cookies die direct of indirect door de Uitgever worden opgeslagen blijven maximaal 13 maanden actief. De Gebruiker wordt aan het eind van die termijn opnieuw – door middel van een getoonde informatiebanner – om toestemming gevraagd.

Voor wat betreft Cookies die de Uitgever in staat stellen het surfgedrag van de Gebruiker te volgen en verkeersstatistieken te verzamelen:
 U kunt ook alle soorten Cookies uit uw browser of, in het geval van door websites van derden voor reclamedoeleinden geplaatste Cookies, rechtstreeks op het YourOnlineChoices-platform verwijderen:
 
 • Van uw browser:
  • Internet Explorer:
 • Klik op "Hulpmiddelen" bovenin het scherm van de browser en kies "Internet-opties".
 • Klik in het "Opties"-scherm op het tabblad "Privacy".
 • Beweeg, om cookies uit te schakelen, de cursor naar boven om alle cookies te blokkeren.
Voor meer informatie:
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 
  • Firefox:
 • Klik op "Hulpmiddelen" in het scherm van de browser en kies "Opties".
 • Klik op het tabblad "Privacy".
 • Verwijder, om cookies uit te schakelen, het vinkje bij "Cookies van deze Website accepteren" uit.
Voor meer informatie:
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
 
  • Google Chrome:
 • Klik op het Chrome-menu in de werkbalk van de browser.
 • Kies de optie "Instellingen".
 • Klik op "Meer instellingen laten zien".
 • Klik in het onderdeel "Privacy" op "Instellingen content, cookies en websitegegevens". U heeft vervolgens de mogelijkheid alle cookies te verwijderen of ze een voor een te verwijderen. 
Voor meer informatie:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
 
  • Safari:
 • Ga naar "Safari" > "Voorkeuren" > "Privacy" > Cookies en websitegegevens".
Voor meer informatie:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR
 
  • Opera:
 • Ga naar "Instellingen" > "Meer instellingen" > "Cookies".

Voor meer informatie:
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Artikel 10: Relaties met partners en adverteerders

Elke zakelijke relatie, van welke aard dan ook, die de Gebruiker als gevolg van het gebruik van de Diensten aangaat met de partners van de Uitgever of adverteerders die op de Diensten adverteren wordt rechtstreeks aangegaan met die partners en adverteerders, zonder dat de Uitgever daarbij een partij is. De Uitgever is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die de Gebruiker als gevolg van zijn relatie met de partners van de Uitgever of met adverteerders mocht lijden.


Artikel 11: Diversen

Indien een bepaling van deze AG door de bevoegde instanties ongeldig wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen onverlet.
Wanneer de Uitgever nalaat de in deze AG aan haar verleende rechten uit te oefenen, houdt dit geen afstand van het recht tot het doen gelden van die rechten in.

Artikel 12: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen of meningsverschillen, ook ingeval daar meerdere gedaagden bij betrokken zijn of derden zich daarin hebben gevoegd, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Bosch, Oost-Brabant.