Vispārīgie “My DPD” lietošanas noteikumi un nosacījumi
 
1. Punkts: Juridisks paziņojums

Izdevējs: 
GeoPost SA 
Nanterre Tirdzniecības un uzņēmumu reģistra Nr. 340 012 392
Pamatkapitāls: 701 573 487€
26 rue Guynemer, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francija
Izdošanas direktors: Žans Klauds Sonē [Jean-Claude Sonet]
Kontaktinformācija: +33 1 41 33 90 00 - [email protected]

Mitinātājs: 
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1,148 00 Prāga – Chodov, Čehijas Republika
Kontaktinformācija: +420603603431 - http://t-mobile.cz/
 
2. punkts: Vispārīgo lietošanas noteikumu un nosacījumu mērķis

Šie vispārīgie lietošanas noteikumi un nosacījumi regulē piekļuvi un tīmekļa vietnes https://www.dpdgroup.com/lv/mydpd/ izmantošanu un “myDPD” lietotni un nosaka noteikumus un nosacījumus, kas regulē Vietnes un Lietotnes izmantošanu lietotājiem.

Tie nosaka vispārējos principus, kas regulē piekļuvi Pakalpojumiem. Dažus Pakalpojumus regulē arī to Īpašie noteikumi un nosacījumi. Šādā gadījumā Īpašie noteikumi un nosacījumi papildina šos Vispārīgos izmantošanas noteikumus un nosacījumus. 
 
3. punkts: Definīcijas

“Lietotne”: ir “myDPD” programmatūras lietojumprogramma, ko var lietot, izmantojot iOS, Android vai Windows, un kas nodrošina piekļuvi Pakalpojumiem.

“Komentārs(-i)”: ir Lietotāju izlikti paziņojumi, kas apraksta GeoPost vai kādas tā filiāles sniegtā pakalpojuma kvalitāti. 

“Vispārīgie izmantošanas noteikumi un nosacījumi” vai “GTCU”: ir šie noteikumi un nosacījumi, kas regulē Vietnes un Lietotnes izmantošanu.

“Īpašie noteikumi un nosacījumi”: ir vispārīgie pārdošanas noteikumi un nosacījumi vai jebkurš cits līguma dokuments, kas īpaši attiecas uz katru Pakalpojumu, kuram var piekļūt no Vietnes un Lietotnes. 

“Sīkdatnes”: sīkdatne ir teksta fails, ko Vietnes apmeklējuma laikā Lietotāja tīmekļa pārlūkprogramma saglabā noteiktā vietā uz Termināla cietā diska https://www.dpdgroup.com/lv/mydpd/. Sīkdatnes ļauj to izdevējam identificēt Termināli, kurā sīkdatnes tiek glabātas derīguma termiņa laikā, un reģistrēt noteiktu informāciju par Lietotāja pārlūkošanas darbībām, jo īpaši, lai vienkāršotu Lietotāja navigāciju vietnēs vai lietotnēs vai piedāvātu Lietotājam viņa interesēm atbilstošu saturu.

“Personas dati”: ir dati par jebkuru Lietotāju, kurš ir privātpersona. 

“Izdevējs”: ir GeoPost.

 “GeoPost”: ir GeoPost SA, Francijas anonīma sabiedrība (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) ar pamatkapitālu 701,573,487 €, kuras juridiskā adrese ir 26 rue Guynemer, Issy-les-Moulineaux, un kas ir reģistrēta Nanterre Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā ar numuru 340 012 392.

“GeoPost Network”: kopā ir GeoPost, tā filiāles (cita starpā izmantojot DPD, SEUR, Chronopost zīmolus) un pakalpojuma sniedzēji, kas ir iesaistīti Pakalpojuma sniegšanā.

“Pakalpojumi”: ir visu Lietotājiem sniegto pakalpojumu pašreizējā versija, kurai var piekļūt, izmantojot Vietni vai Lietotni, kā arī visas izmaiņas tajās. 

 “Vietne”: ir tīmekļa vietne, kurai var piekļūt, izmantojot šo URL: https://www.dpdgroup.com/lv/mydpd/ vai jebkuru citu URL, kas to var aizstāt.

“Termināls(-i)”: ir aprīkojums (dators, telefons, planšetdators utt.), ko Lietotājs izmanto, lai piekļūtu Vietnei un izmantotu Pakalpojumus.

“Lietotājs”: jebkura fiziska vai juridiska persona, kas apmeklē vienu vai vairākas Vietnes lapas. 
 
4. punkts: Vispārīgo lietošanas noteikumu un nosacījumu pieņemšana un izmaiņas

Vietnes un lietotnes piekļūšanai un izmantošanai nepieciešams, lai tiktu pieņemti un ievēroti šie Vispārīgie lietošanas noteikumi un nosacījumi.
Neatkarīgi no izmantotajiem tehniskajiem piekļuves līdzekļiem un Termināļiem, naviģējot Vietnē un izmantojot Lietotni, tiks uzskatīts, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Vispārīgajiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem un bez atrunām pieņem visus to noteikumus. 
Ciktāl nepieciešams, šie Vispārīgie izmantošanas noteikumi un nosacījumi tiks piemēroti visiem Vietnes un Lietotnes variantiem vai paplašinājumiem pašreizējos vai nākamajos sociālajos un/vai kopienas tīklos. 

Izdevējs un tā filiāles jebkurā laikā var grozīt Vispārīgos izmantošanas noteikumus un nosacījumus tā kā Vietne, Lietotne un Pakalpojumi var mainīties un tajos var tikt veiktas izmaiņas, jo īpaši, nodrošinot jaunas funkcijas vai izdzēšot vai mainot noteiktas funkcijas. Tāpēc pirms navigācijas Vietnē Lietotājam ieteicams pārskatīt jaunāko Vispārīgo noteikumu un nosacījumu versiju, ko jebkurā laikā var apskatīt Vietnē un Lietotnē. Ja Lietotājs nepiekrīt Vispārīgajiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, viņam jāpamet pamest Vietne vai Lietotne un jāpārtrauc visu Pakalpojumu izmantošanu. 
 
5. punkts Piekļuve Vietnei, Lietotnei un Pakalpojumiem

Ikviens Lietotājs, kuram ir Terminālis, kurš var piekļūt internetam, bez maksas var piekļūt Vietnei un Lietotnei. Visas izmaksas, kas saistītas ar piekļuvi Vietnei un Lietotnei, neatkarīgi no tā, vai tās ir aparatūras, programmatūras vai interneta piekļuves izmaksas, sedz Lietotājs. 

Izdevējs piešķir Lietotājam personisku licenci Lietotnes izmantošanai. Šī licence nav ekskluzīva, ir atsaucama, neizdodama, nav nododama un ir bez maksas. Tā ļauj Lietotājam iegūt informāciju un piekļūt Pakalpojumiem savām vajadzībām, izslēdzot jebkādu citu mērķi.

Šī licence tiek piešķirta izmantošanai visā pasaulē un uz nenoteiktu laiku. Izdevējs pēc saviem ieskatiem to var izbeigt bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lai izmantotu noteiktus Pakalpojumus (bezmaksas vai maksas), Lietotājam jāizveido personīgais konts, veicot šādas darbības:
-    nolikšķiniet uz saites “izveidot kontu”, tad veiciet visas darbības, kas nepieciešamas personīgā konta izveidošanai;
-    apstipriniet pagaidu konta izveidi un piekrītiet, ka apstiprinājuma e-pasts tiks nosūtīts uz ievadīto e-pasta adresi;
-    noklikšķiniet uz saites saņemtajā apstiprinājuma e-pastā, kas jūs novirzīs uz Vietnes pieteikšanās lapu;
-    pieslēdzieties savam personīgajam kontam, ievadot savu pieteikumvārdu un paroli.

Lietotājam jāsniedz un jāuztur precīza, pilnīga un aktuāla informācija un regulāri tā jāatjaunina. Pretējā gadījumā Lietotāja reģistrācija nebūs derīga, un Izdevējs patur tiesības veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai neatgriezeniski vai uz laiku apturētu Lietotāja piekļuvi attiecīgajam (-iem) Pakalpojumam (-iem). 

Pirms reģistrācijas apstiprināšanas Lietotājam rūpīgi jāizlasa Vispārīgie lietošanas noteikumi un nosacījumi un, ja nepieciešams, Īpašie noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz Pakalpojumu(-iem), ko viņš vēlas izmantot. 

Lietotājs nedrīkst nodarīt kaitējumu Izdevējam attiecībā uz jebkādu nelikumīgu, neatbilstīgu un/vai neatļautu tādas informācijas izmantošanu, kurai var piekļūt, izmantojot Vietni un Lietotni. 
 
6. punkts: Intelektuālais īpašums

Izdevējs ir Vietnes un Lietotnes izstrādātājs, un tie ir darbi, ko aizsargā spēkā esošie intelektuālā īpašuma tiesību akti. 

Vietne un Lietotne kopumā un katrs elements, ko tie veido, jo īpaši teksti, zīmējumi, ilustrācijas, logotipi, animēti un neanimēti attēli, datubāzes un attēli, ir tikai un vienīgi Izdevēja īpašums un tikai un vienīgi Izdevējam ir tiesības īstenot attiecīgās intelektuālā īpašuma tiesības. 

Tālāk sniegts neizsmeļošs darbību uzskaitījums, kuras Lietotājam aizliegts veikt: ar intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargāto Pakalpojumu satura tieša vai netieša lejupielāde, ieguve, glabāšana, izmantošana, reproducēšana, pārdošana, atklāšana, eksponēšana, izplatīšana, pielāgošana un/vai aizņemšanās no jebkuriem nesējiem, jebkādā veidā un jebkādā formā, bez izdevēja un/vai tā partneru skaidras piekrišanas.

Izdevējam pieder vairākas reģistrētas preču zīmes. Lietotājam netiek piešķirta licence vai citas tiesības izmantot šīs preču zīmes vai jebkuru citu, kas ir Vietnes un Lietotnes sastāvdaļa. 

Lietotājs arī neievada datus Vietnē un Lietotnē, kas mainīs vai var mainīt datu saturu vai izskatu, Vietnes un Lietotnes noformējumu vai organizāciju vai Vietnē un Lietotnē parādītos darbus, izmantojot jebkādas darbības.

Izdevēja un/vai tā partneru un/vai meitas uzņēmumu preču zīmju, korporatīvo nosaukumu, tirdzniecības nosaukumu un citu atšķirības zīmju jebkāda izmantošana ir aizliegta bez tiesību īpašnieku atļaujas. Stingri aizliegta visas Vietnes vai tās daļas un/vai Lietotnes vai jebkuras tās sastāvdaļas pilnīga vai daļēja reproducēšana vai demonstrēšana, izmantojot jebkādas darbības, bez Izdevēja iepriekšējas atļaujas, un tas tiks uzskatīts par pārkāpumu.

Vietne un Lietotne ļauj Lietotājiem publicēt Komentārus. Līdz ar to katrs Lietotājs piešķir Izdevējam bezmaksas neekskluzīvas tiesības demonstrēt, reproducēt, pielāgot, modificēt, pārraidīt un izplatīt tieši vai ar pilnvarotas trešās puses starpniecību ievietotus Komentārus visā pasaulē un jebkurā vidē; šīs tiesības ir spēkā piecus gadus. 
 
7. punkts: Atbildība

Lietotāja pienākumi/atbildība
Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par aparatūru un programmatūru, kas nepieciešama, lai piekļūtu Vietnei, Lietotnei vai Pakalpojumiem un tos izmantotu, un tāpēc Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par sava aprīkojuma un interneta piekļuves pareizu darbību. Līdz ar to Lietotājs ir atbildīgs par visu atbilstošo pasākumu veikšanu, lai aizsargātu savus datus, datorsistēmas un/vai programmatūru no iespējamiem vīrusiem. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Vietnes un/vai Pakalpojumu izmantošanu. 

Vietne un Lietotne ļauj Lietotājiem publicēt Komentārus par pieprasīto Pakalpojumu kvalitāti. Lietotājs, publicējot Komentārus, apņemas ievērot spēkā esošos likumus un atturēties no aizskarošiem, aizvainojošiem, noniecinošiem, pazemojošiem, neslavu ceļošiem, apmelojošiem, vardarbīgiem, diskriminējošiem, rasistiskiem vai ksenofobiskiem izteikumiem. Izdevējs patur tiesības regulēt Lietotāju Komentārus iepriekš un vēlāk, kā arī Izdevējs patur tiesības atteikties no to publicēšanas, nepieprasot sniegt pamatojumu, kā arī vajadzības gadījumā sākt jebkādu tiesvedību.

Lietotājs nenodara Izdevējam nekādu kaitējumu no jebkādiem resursiem, prasības vai darbības, ko pret to var ierosināt jebkādu iemeslu dēļ saistībā ar Komentāru(-iem), ko viņš publicē.

Izdevēja pienākumi/atbildība

Izdevējs pieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka Vietnē un Lietotnē pieejamā informācija ir precīza un atjaunināta. Tomēr Izdevējs nekādā veidā negarantē, ka šāda informācija ir precīza, pilnīga un aktuāla. Izdevējs tieši vai netieši negarantē, ka informācija un dati, kas parādās visā Vietnē vai tās daļā, ir derīgi, precīzi un aktuāli.

Izdevējs veiks visus saprātīgos pasākumus, kas pieejami, lai nodrošinātu augstas kvalitātes piekļuvi Vietnei, Lietotnei un/vai Pakalpojumiem. Vietne un Lietotne ir pieejama 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, izņemot gadījumus, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi vai notikumi, ko Izdevējs nevar kontrolēt, kā arī iespējamas avārijas un apkopes, kas nepieciešama Vietnes un Lietotnes pareizai darbībai.

Ievērojot piemērojamos likumus un noteikumus, Izdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas rodas, apmeklējot Vietni un/vai izmantojot Lietotni, neatkarīgi no tā cēloņa, izcelsmes, rakstura un sekām. Turklāt Izdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par traucējumiem tīklā un/vai serveros vai par citiem notikumiem, kas ir ārpus viņu kontroles, kas var kavēt vai pasliktināt piekļuvi Vietnei un/vai Lietotnei un/vai Pakalpojumiem. Izdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt, uz laiku apturēt vai pārveidot piekļuvi visai Vietnei vai tās daļai un/vai Lietotnei, un/vai Pakalpojumiem, lai veiktu uzturēšanu vai citu iemeslu dēļ, un šāds darbības pārtraukums nerada Izdevējam pienākumu maksāt kompensāciju.
 
8. punkts Hipersaites

Vietne un/vai Lietotne var saturēt hipersaites uz citiem tīmekļa vietnēm, ko Izdevējs nekontrolē. Neskatoties uz pārbaudēm, kas veiktas pirms jebkādas hipersaites iekļaušanas tīmekļa vietnē https://www.dpdgroup.com/lv/mydpd/ un“myDPD” lietotnē, Izdevējs atsakās no jebkādas atbildības par šādu vietņu saturu un jebkādiem to atjauninājumiem. 

Izdevējs sankcionē hipersaites uz jebkuru savas vietnes lapu vai dokumentu, ja šādas saites nav pievienotas komerciāliem vai reklāmas mērķiem. Hipersaites var pievienot tikai tad, ja Vietnes tīmekļa pārzinis ir iepriekš informēts. Šī atļauja acīmredzami izslēdz vietnes, kurās ir nelikumīga, vardarbīga, argumentējoša, pornogrāfiska, ksenofobiska vai, iespējams, par aizskarošu uzskatāma informācija. Turklāt Izdevējs patur tiesības jebkurā laikā izdzēst jebkuru hipersaiti uz savu Vietni, ko tas uzskata par neatbilstīgu redakcijas politikai. 
 
9. punkts: Sīkdatņu izmantošana un pārvaldība

Izdevējs izmanto Sīkdatnes, lai sniegtu Lietotājiem optimālu pieredzi, kas pielāgota viņa personīgajām vēlmēm. Sīkdatņu izmantošana no Izdevēja puses nozīmē, ka Lietotājiem nav pienākuma katru reizi atkārtoti ievadīt to pašu informāciju, katru reizi, kas tie apmeklē Vietni Sīkdatnes tiek izmantotas arī, lai optimizētu https://www.dpdgroup.com/lv/mydpd/ tīmekļa vietni un “myDPD” lietotni.

Vietne izmanto sīkdatnes auditorijas mērīšanai, navigācijas uzraudzībai un ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanai. Šīs sīkdatnes tiek glabātas visā Vietnē, tās mobilajā versijā un ar to saistītajā mobilajā lietotnē, ja tāda ir: 
-    Ģeogrāfiskās atrašanās vietas sīkdatnes tiek izmantoti tikai lietotāja valsts identificēšanai, lai izdevējs varētu sniegt piedāvātos pakalpojumus vislabākajos iespējamajos apstākļos. 
-    Auditorijas mērīšana un navigācijas uzraudzības sīkdatnes vāc anonīmus statistikas datus par Vietnes un lietotņu trafiku, lai uzlabotu to lietošanu. 
Lietotājs var atspējot šīs sīkdatnes cilnē “Sīkdatņu glabāšanas un lasīšanas pārvaldība”.

Sīkdatnes, kas tieši vai netieši glabā Izdevējs, ir derīgas maksimums 13 mēnešus. Šī perioda beigās vēlreiz tiks pieprasīta Lietotāja piekrišana, parādot informācijas reklāmkarogu.

Tādu sīkdatņu, kas Izdevējam ļauj pārraudzīt Lietotāja navigāciju un apkopot trafika statistiku, gadījumā: 

-    Jūs varat pieņemt vai noraidīt šīs Sīkdatnes saitē tālāk:
https://www.dpdgroup.com/lv/mydpd/privacy
 
 Tāpat jūs varat atspējot visas Sīkdatnes savā tīmekļa pārlūkā vai, ja Sīkdatnes tiek glabātas reklāmas nolūkos, ko glabā trešo personu vietnes, platformā YourOnlineChoices:
 
- Internet Explorer:
 • Noklikšķiniet “Rīki” pārlūka loga augšējā daļā un atlasiet “Interneta opcijas”.
 • “Opciju” logā noklikšķiniet uz "Privātuma” cilnes.
 • Lai atspējotu un bloķētu sīkdatnes, pārvietojiet kursoru uz augšu.
Papildu informācijai:
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 
- Firefox:
 • Noklikšķiniet “Rīki” pārlūka izvēlnē un atlasiet “Opcijas”.
 • Noklikšķiniet “Privātuma” cilnes.
 • Lai atspējotu sīkdatnes, noņemiet atzīmi no lodziņa “Pieņemt sīkdatnes no šīs vietnes”.
Papildu informācijai:
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
 
- Google Chrome:
 • Pārlūka rīkjoslā noklikšķiniet uz Chrome izvēlnes pogas.
 • Izvēlieties opciju “Iestatījumi”.
 • Noklikšķiniet “Rādīt papildu iestatījumus”.
 • “Privātuma” sadaļā noklikšķiniet pogu “Satura iestatījumi, sīkdatnes un vietnes dati”. Pēc tam jums būs iespēja izdzēst visas sīkdatnes vai izdzēst tās pa vienai. 
Papildu informācijai:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
 
- Safari:
 • Ejiet uz “Iestatījumi” > “Safari” > “Izdzēst sīkdatnes un datus”.
Papildu informācijai:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR
 
- Opera:
 • Ejiet uz “Iestatījumi” > “Papildu” > “Sīkdatnes”.
Papildu informācijai:
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
 
10. punkts: Attiecības ar partneriem un reklāmdevējiem

Jebkāda veida komerciālas attiecības, ko Lietotājs, izmantojot Pakalpojumus, var uzsākt ar Izdevēja partneriem vai reklāmdevējiem, kuri reklamējas Pakalpojumos, tiek nodibinātas tieši ar šādiem partneriem un reklāmdevējiem, Izdevējam neesot šādu attiecību dalībniekam. Līdz ar to Izdevējs neatbild par zaudējumiem, kas Lietotājam var rasties no attiecībām ar Izdevēja partneriem vai ar reklāmdevējiem.
 
11. punkts: Dažādi

Ja kompetentās iestādes kādu no šiem Vispārīgajiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem atzīst par spēkā neesošiem, pārējie noteikumi netiek atzīti par spēkā neesošiem.
Fakts, ka Izdevējs neīsteno nevienu no tiesībām saskaņā ar šiem Vispārīgajiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem, netiks uzskatīts par atteikšanos no tiesībām īstenot šādas tiesības.
 
12. punkts: Jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti

Šos lietošanas noteikumus un nosacījumus regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

Latvijas Republikas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija strīdu vai domstarpību gadījumā, tostarp vairāku atbildētāju vai trešo personu pievienošanās gadījumā.