Algemene Gebruiksvoorwaarden van “myDPD”

 

 

Artikel 1: Wettelijke mededeling

 

Uitgever:

GeoPost SA

Ingeschreven in het Handelsregister van Nanterre onder nummer 340 012 392

Aandelenkapitaal: € 701.573.487

26 rue Guynemer, 92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrijk

Directeur Communicatie: Jean-Claude Sonet

Contactgegevens: +33 1 41 33 90 00 - communications@dpdgroup.com

 

Host:

T-Mobile Czech Republic a.s.

Tomíčkova 2144/1,148 00 Praag – Chodov, Tsjechië

Contactgegevens: +420603603431 - http://t-mobile.cz/

 

Artikel 2: Doel van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de website www.mydpd.be en de applicatie "myDPD", en omschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Website en de Applicatie door de Gebruiker.

 

                De algemene beginselen voor toegang tot de Diensten worden hierin uiteengezet. Op bepaalde Diensten zijn ook hun Bijzondere Voorwaarden van toepassing. In dat geval vormen de Bijzondere Voorwaarden een aanvulling op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 3: Definities

 

"Applicatie": de softwareapplicatie "myDPD" die op iOS, Android of Windows kan worden uitgevoerd en die toegang geeft tot de Diensten.

 

"Opmerking(en)": berichten van Gebruikers waarin de kwaliteit van de door GeoPost of een van haar dochtermaatschappijen verleende dienst wordt omschreven.

 

"Algemene Gebruiksvoorwaarden" of "AGV": deze gebruiksvoorwaarden voor de Website en de Applicatie.

 

"Bijzondere Voorwaarden": de algemene verkoopvoorwaarden of andere contractuele stukken die specifiek van toepassing zijn op elke Dienst die via de Website en de Applicatie toegankelijk is.

 

“Cookies”: een Cookie is een tekstbestand dat door de webbrowser van de Gebruiker wordt opgeslagen in een daaraan toegewezen deel van de harde schijf op de Terminal van de Gebruiker wanneer de Gebruiker een website bezoekt. Hierdoor kan de uitgever ervan de Terminal waarop het Cookie is opgeslagen identificeren, zolang als deze geldig is, en bepaalde informatie registreren over de internetactiviteiten van de Gebruiker, met name om het navigeren door de Gebruiker op websites of applicaties te vereenvoudigen of om hem content aan te bieden die aansluit bij zijn interesses.

 

"Persoonsgegevens": gegevens over een Gebruiker die een natuurlijk persoon is.

 

"Uitgever": GeoPost.

 

 “GeoPost”: GeoPost SA, een Franse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (société anonyme) met een aandelenkapitaal van € 701.573.487, gevestigd te Issy-les-Moulineaux aan de 26 rue Guynemer, en ingeschreven in het Handelsregister van Nanterre onder nummer 340 012 392.

 

“GeoPost Network”: GeoPost tezamen met haar dochtermaatschappijen (die o.a. gebruik maken van de merken DPD, SEUR, Chronopost) en de bij het verlenen van de Dienst betrokken dienstverleners.

 

"Diensten": de huidige versie van alle aan Gebruikers verleende diensten die via de Website of de Applicatie toegankelijk zijn, en alle wijzigingen daaraan.

 

 "Website": de website die toegankelijk is via de URL: www.mydpd.be of een andere eventuele vervangende URL.

 

“Terminal(s)”: de apparatuur (computer, telefoon, tablet enz.) die de Gebruiker gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Website en gebruik te maken van de Diensten.

 

"Gebruiker": een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een of meer pagina’s van de Website bezoekt.

 

Artikel 4: Aanvaarding en wijzigingen in de AGV

 

Voor de toegang tot en het gebruik van de Website en de Applicatie moeten deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden aanvaard en nageleefd.

Ongeacht de techniek waarmee toegang wordt verkregen en de Terminals die worden gebruikt, wordt de Gebruiker door het bekijken van de Website en het gebruiken van de Applicatie geacht bekend te zijn met deze AGV en alle bepalingen daarvan zonder voorbehoud te aanvaarden.

Voor zover nodig zijn deze AGV van toepassing op alle versies en uitbreidingen van de Website en de Applicatie op bestaande of toekomstige sociale netwerken en/of communities.

 

De Uitgever en zijn dochtermaatschappijen kunnen de AGV te allen tijde wijzigen op grond van het feit dat de Website, de Applicatie en de Diensten aan wijzigingen onderhevig zijn en eventueel aanpassing behoeven, met name door het beschikbaar maken van nieuwe functionaliteiten of het verwijderen of wijzigen van bepaalde functionaliteiten. Voorafgaand aan het bekijken van de Website wordt de Gebruiker daarom geadviseerd de meest recente versie van de AGV opnieuw te lezen; deze AGV kunnen te allen tijde op de Website en in de Applicatie worden ingezien. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de AGV, dient hij de Website of de Applicatie te verlaten en elk gebruik van de Diensten te staken.

 

Artikel 5: Toegang tot de Website, Applicatie en Diensten

 

Elke Gebruiker die een Terminal heeft waarmee toegang tot internet kan worden verkregen kan zich kosteloos toegang verschaffen tot de Website en de Applicatie. Alle kosten die verbonden zijn aan de toegang tot de Website en de Applicatie, zoals de kosten van hardware, software of een internetaansluiting, zijn geheel voor rekening van de Gebruiker.

 

De Uitgever verleent de Gebruiker een persoonlijke licentie voor het gebruik van de Applicatie. Deze licentie is niet-exclusief, herroepbaar, niet-overdraagbaar en gratis. De licentie geeft de Gebruiker toegang tot informatie en tot gebruikmaking van de Diensten voor zijn eigen behoefte, met uitsluiting van enig ander doel.

 

Deze licentie wordt voor wereldwijd gebruik en voor onbepaalde tijd verleend. De Uitgever kan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de licentie beëindigen.

 

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde (gratis of betaalde) Diensten, moet de Gebruiker een persoonlijk account aanmaken door onderstaande procedure te volgen:

 • Klik op “Account aanmaken” en volg alle benodigde stappen voor het aanmaken van een persoonlijk account;
 • Bevestig dat een tijdelijk account is aangemaakt en ga akkoord met ontvangst van een bevestigingsemail op het ingevoerde e-mailadres;
 • Klik op de link in de ontvangen bevestigingsemail, die u doorverwijst naar de inlogpagina van de Website;
 • Ga naar uw persoonlijke account door uw inlognaam en wachtwoord in te voeren.

 

De Gebruiker dient juiste, volledige en actuele informatie te verstrekken en te onderhouden, en deze regelmatig bij te werken. Indien de Gebruiker dat niet doet, wordt de registratie ongeldig en behoudt de Uitgever zich het recht voor alle noodzakelijk geachte maatregelen te nemen om de toegang van de Gebruiker tot de desbetreffende Dienst(en) tijdelijk of blijvend op te schorten.

 

Voorafgaand aan het bevestigen van zijn registratie dient de Gebruiker de AGV alsmede, indien van toepassing, de Bijzondere Voorwaarden die van toepassing zijn op de Dienst(en) waarvan hij gebruik wenst te maken aandachtig te lezen.

 

De Gebruiker stelt de Uitgever schadeloos voor elke onrechtmatige, niet-conforme en/of onbevoegde gebruikmaking van de informatie waartoe de Website en de Applicatie toegang geven.

 

Artikel 6: Intellectuele eigendom

 

De Uitgever is de maker van de Website en de Applicatie; dat zijn werken die beschermd worden door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom.

 

De Uitgever is de enige eigenaar van de Website en de Applicatie als geheel, en elk element daarvan, met name teksten, tekeningen, illustraties, logo’s, bewegende en niet-bewegende beelden, databanken en afbeeldingen, en de Uitgever is bij uitsluiting bevoegd de daaraan verbonden intellectuele-eigendomsrechten in te roepen.

 

Dienovereenkomstig mag de Gebruiker zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van de Uitgever en/of zijn partners geen van de op onderstaande niet-uitputtende lijst vermelde handelingen verrichten: de door de wetgeving inzake intellectuele eigendom beschermde content van de Diensten direct of indirect downloaden, uitpakken, opslaan, gebruiken, reproduceren, verkopen, openbaar maken, tonen, verspreiden, aanpassen en/of lenen, op welk medium dan ook en op welke wijze en in welke vorm dan ook.

 

De Uitgever is eigenaar van verscheidene geregistreerde handelsmerken. Aan de Gebruiker wordt geen licentie of ander gebruiksrecht op deze handelsmerken verstrekt, noch op andere handelsmerken die deel uitmaken van de Website en de Applicatie.

 

De Gebruiker mag geen data op de Website en de Applicatie invoeren die veranderingen aanbrengen in de inhoud of de verschijningsvorm van de gegevens, de presentatie of organisatie van de Website en de Applicatie of van de op de Website en in de Applicatie getoonde werken, ongeacht op welke wijze.

 

Elk gebruik van de handelsmerken, bedrijfsnamen, handelsnamen en andere onderscheidende merken van de Uitgever en/of zijn partners en/of dochtermaatschappijen is verboden zonder toestemming van de houders van die rechten. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of vertoning, op welke wijze dan ook, van de Website en/of de Applicatie, of een onderdeel daarvan, is zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Uitgever strikt verboden en is een inbreuk.

 

De Website en de Applicatie bieden Gebruikers de mogelijkheid Opmerkingen te plaatsen. Elke Gebruiker verleent de Uitgever derhalve kosteloos een niet-exclusief recht op het vertonen, reproduceren, aanpassen, wijzigen, uitzenden en verspreiden van de geplaatste Opmerkingen, rechtstreeks of via een gemachtigde derde, waar ook ter wereld en via welk medium dan ook, gedurende een termijn van vijf jaar.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 

Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de Gebruiker

De Gebruiker is bij uitsluiting verantwoordelijk voor de hardware en de software die nodig zijn om de Website, de Applicatie of de Diensten te bekijken of te gebruiken, en de Gebruiker is derhalve bij uitsluiting verantwoordelijk voor het behoorlijk functioneren van zijn apparatuur en internetverbinding. De Gebruiker is derhalve verantwoordelijk voor het nemen van alle geëigende maatregelen ter bescherming van zijn data, computersystemen en/of software tegen mogelijke besmetting met virussen. De Gebruiker is bij uitsluiting aansprakelijk voor zijn gebruik van de Website en/of de Diensten.

 

De Website en de Applicatie bieden Gebruikers ook de mogelijkheid Opmerkingen te plaatsen over de kwaliteit van de gevraagde Diensten. De Gebruiker verplicht zich de geldende wetgeving na te leven wanneer hij Opmerkingen plaatst, en geen aanstootgevende, beledigende, minachtende, vernederende, lasterlijke, gewelddadige, discriminerende, racistische of xenofobe uitspraken te doen. De Uitgever behoudt zich het recht voor de door Gebruikers geplaatste opmerkingen vooraf of naderhand te modereren, en behoudt zich het recht voor de plaatsing ervan te weigeren, zonder opgaaf van reden, en indien nodig gerechtelijke procedures aan te spannen.

 

De Gebruiker stelt de Uitgever schadeloos voor verhaal, vorderingen of tegen hem ingestelde procedures op gronden die te wijten zijn aan de door de Gebruiker geplaatste Opmerking(en).

 

Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de Uitgever

 

De Uitgever doet in redelijkheid al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de via de Website en de Applicatie toegankelijke informatie correct en actueel is. De Uitgever kan echter op geen enkele wijze garanderen dat die informatie correct, volledig en actueel is. De Uitgever geeft geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie dat de informatie en data op de Website of op een deel daarvan relevant, correct en actueel zijn.

 

De Uitgever neemt in redelijkheid alle maatregelen die hij tot zijn beschikking heeft om te zorgen voor een hoogwaardige toegankelijkheid van de Website, de Applicatie en/of de Diensten. De Website en de Applicatie zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis die buiten de macht van de Uitgever ligt, en afhankelijk van mogelijke storingen en onderhoud dat noodzakelijk is voor het naar behoren functioneren van de Website en de Applicatie.

 

Behoudens de toepasselijke wet- en regelgeving is de Uitgever in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het bezoek aan of gebruik van de Website en/of de Applicatie, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen daarvan. Daarnaast is de Uitgever in geen geval aansprakelijk voor storingen van het netwerk en/of de servers, of voor een gebeurtenis die buiten zijn macht ligt, waardoor de toegang tot de Website en/of de Applicatie en/of de Diensten wordt verhinderd of van een mindere kwaliteit wordt. De Uitgever behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Website en/of de Applicatie en/of de Diensten geheel of gedeeltelijk te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen voor het uitvoeren van onderhoud of om een andere reden, zonder dat door die onderbreking een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

 

Artikel 8: Hyperlinks

 

De Website en/of de Applicatie kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten waarover de Uitgever geen zeggenschap heeft. Ondanks dat de Uitgever voorafgaand aan het plaatsen van die hyperlinks op zijn website onderzoek heeft gedaan, wijst hij elke aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites af, alsmede voor eventuele updates die daarvoor worden gemaakt.

 

De Uitgever staat hyperlinks toe op elke pagina en in elk document op zijn website, mits die links niet voor commerciële of reclamedoeleinden worden toegevoegd. Hyperlinks kunnen uitsluitend worden toegevoegd indien de webmaster van de Website daarvan vooraf in kennis is gesteld. Het moge duidelijk zijn dat deze machtiging niet wordt verleend voor websites met informatie die illegaal, gewelddadig, suggestief, pornografisch, xenofoob is of als beledigend kan worden beschouwd. Ten slotte behoudt de Uitgever zich het recht voor elke hyperlink naar zijn Website die hij niet in overeenstemming met zijn redactiebeleid acht te allen tijde te verwijderen.

 

Artikel 9: Gebruik en beheer van Cookies

 

De Uitgever maakt gebruik van Cookies om Gebruikers een optimale ervaring te bieden, aangepast aan hun eigen voorkeuren. Het gebruik van Cookies door de Uitgever betekent dat Gebruikers niet steeds dezelfde informatie hoeven in te voeren wanneer zij de Website bezoeken. Cookies worden ook gebruikt om de prestaties van de website te optimaliseren.

 

De Website maakt gebruik van Cookies om het aantal bezoekers te meten, het surfgedrag te bekijken en voor lokalisatiedoeleinden. Deze Cookies worden overal op de Website, op de mobiele versie daarvan en op de bijbehorende mobiele applicatie opgeslagen, indien van toepassing:

 • Geolocatiecookies worden uitsluitend gebruikt om het land van de Gebruiker te bepalen zodat de Uitgever de aangeboden diensten onder de best mogelijke voorwaarden kan verlenen.
 • Cookies voor het bijhouden van de bezoekersaantallen en het surfgedrag verzamelen anonieme statistische gegevens over het verkeer naar de Website en de applicaties om het gebruiksgemak ervan te verbeteren.

Gebruikers kunnen deze Cookies uitschakelen in het tabblad “Opslag en lezen van Cookies beheren”.

 

Cookies die direct of indirect door de Uitgever worden opgeslagen blijven maximaal 13 maanden geldig. De Gebruiker wordt aan het eind van die termijn wederom om toestemming gevraagd in een informatiebanner.

 

In het geval van Cookies die de Uitgever in staat stellen het surfgedrag van de Gebruiker te volgen en verkeersstatistieken te verzamelen:

 

 • U kunt deze Cookies rechtstreeks op de onderstaande website accepteren of weigeren:

« https://www.dpdgroup.com/be/mydpd/privacy?lang=nl_BE »

 

U kunt ook alle soorten Cookies uitschakelen in uw browser of, in het geval van door websites van derden geplaatste Cookies voor reclamedoeleinden, rechtstreeks op het YourOnlineChoices-platform:

 

 • In uw browser:
  • Internet Explorer:
 • Klik op “Hulpmiddelen” bovenin het scherm van de browser en kies “Internetopties”.
 • Klik in het “Opties”-scherm op het tabblad “Privacy”.
 • Om cookies uit te schakelen beweegt u de cursor naar boven om alle cookies te blokkeren.

Voor meer informatie:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

 

  • Firefox:
 • Klik op “Hulpmiddelen” in het scherm van de browser en kies “Opties”.
 • Klik op het tabblad “Privacy”.
 • Om cookies uit te schakelen haalt u het vinkje bij “Cookies van deze Website accepteren” weg.

Voor meer informatie:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

 

  • Google Chrome:
 • Klik op de menuknop van Chrome in de werkbalk van de browser.
 • Kies de optie “Instellingen”.
 • Klik op “Geavanceerd".
 • Klik in het onderdeel “Privacy en beveiliging” op “Instellingen voor content”. U krijgt dan de mogelijkheid alle cookies te verwijderen of ze een voor een te verwijderen.

Voor meer informatie:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

 

  • Safari:
 • Ga naar “Safari” > “Voorkeuren” > “Privacy” > "Cookies en websitegegevens”.

Voor meer informatie:

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fr_FR

 

  • Opera:
 • Ga naar “Instellingen” > “Meer instellingen” > “Cookies”.

Voor meer informatie:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

 

Artikel 10: Relaties met partners en adverteerders

 

Elke zakelijke relatie, van welke aard dan ook, die de Gebruiker als gevolg van het gebruik van de Diensten aangaat met de partners van de Uitgever of adverteerders die op de Diensten adverteren wordt rechtstreeks aangegaan met die partners en adverteerders, zonder dat de Uitgever een partij is bij die relatie. De Uitgever is dan ook niet aansprakelijk voor verliezen die de Gebruiker eventueel lijdt als gevolg van zijn relatie met de partners van de Uitgever of met adverteerders.

 

Artikel 11: Diversen

 

Indien een bepaling van deze AGV ongeldig wordt verklaard door de bevoegde instanties, verliezen de overige bepalingen daardoor niet hun geldigheid.

Wanneer de Uitgever de in deze AGV aan hem verleende rechten niet uitoefent, wordt dat niet beschouwd als een afstand van het recht op het doen gelden van die rechten.

 

Artikel 12: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

 

Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

 

De rechtbanken in Mechelen zijn exclusief bevoegd in geval van een geschil of onenigheid, met inbegrip van gevallen waarbij meerdere gedaagden betrokken zijn of derden zich hebben gevoegd.

Versie 01/12/2017